การประชุมวิชาการระดับชาติ นิติพัฒน์ - ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “กฎหมายกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศไทย”

ประชุมวิชาการระดับชาติ “นิติพัฒน์-ธรรมศาสตร์” ครั้งที่ 7

การประชุมวิชาการระดับชาติ นิติพัฒน์ - ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3  ภายใต้หัวข้อ “กฎหมายกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศไทย”

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ "ธรรมศาสตร์ - นิติพัฒน์" ครั้งที่ 3