การประชุมวิชาการระดับชาติ ธรรมศาสตร์- นิติพัฒน์ ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ "กฎหมายในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง"

ประชุมวิชาการระดับชาติ “นิติพัฒน์-ธรรมศาสตร์” ครั้งที่ 7

 การประชุมวิชาการระดับชาติ ธรรมศาสตร์- นิติพัฒน์ ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ "กฎหมายในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง"

 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ "ธรรมศาสตร์ - นิติพัฒน์" ครั้งที่ 4  เล่ม 1  เล่ม 2