การประชุมวิชาการระดับชาติ นิติพัฒน์ - ธรรมศาสตร์ ครั้งแรก ภายใต้หัวข้อ "กฎหมายกับการปฏิรูปเพื่อการเปลี่ยนผ่านในสังคมไทย"

ประชุมวิชาการระดับชาติ “นิติพัฒน์-ธรรมศาสตร์” ครั้งที่ 7

การประชุมวิชาการระดับชาติ นิติพัฒน์ - ธรรมศาสตร์ ครั้งแรก ภายใต้หัวข้อ "กฎหมายกับการปฏิรูปเพื่อการเปลี่ยนผ่านในสังคมไทย"

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ "ธรรมศาสตร์ - นิติพัฒน์" ครั้งที่ 1