ที่มา

ประชุมวิชาการระดับชาติ “นิติพัฒน์-ธรรมศาสตร์” ครั้งที่ 7

 

หลักการและเหตุผล

          โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ธรรมศาสตร์ - นิติพัฒน์” เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างองค์กรทางวิชาการ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างโอกาสทางวิชาการให้แก่นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยสู่สาธารณชนให้ได้รับทราบ ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นร่วมกันระหว่างนักวิจัยในสาขานิติศาสตร์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาผลงานวิจัยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

          ด้วยเหตุนี้ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ในฐานะสถาบันทางวิชาการที่มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ทางนิติศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเผยแพร่ผลงานวิชาการทางนิติศาสตร์สู่สาธารณชนให้กว้างขวาง จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ “นิติพัฒน์-ธรรมศาสตร์” ครั้งที่ ๗ ขึ้น เพื่อเป็นเวทีสาธารณะในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์ ตลอดจนนำเสนอผลการศึกษาวิจัยในประเด็นต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์เชิงวิชาการรวมทั้งการบูรณาการศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์

• เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระทางนิติศาสตร์ เพื่อนำไปสู้การสร้างองค์ความรู้ใหม่

• เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการทางนิติศาสตร์ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกัน

• เพื่อให้นำองค์ความรู้ที่ได้จากผลงานวิจัยของนักศึกษาไปประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และ ประเทศชาติต่อไป