ภายใต้แนวคิด

“หน้าที่ของกฎหมายกับการแก้ปัญหาสังคมร่วมสมัย”
Function of Law and Contemporary Social Problems.

ความเป็นมา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

google map

google map